.

மாந்த்ரீகத்தின் வகைகள்

1 . உரு முறை : யந்திரம், மந்திரம், மூலிகை கொண்டு செயல்படுத்தும் முறையாகும்.
2 . கரு முறை : தலை பிள்ளை, நரபலி சம்பந்தப்பட்டது ( பின் விளைவுகள் அதிகம் ) ( நம் பாடத்தில் இல்லை ).

3 . தாந்த்ரீகம் : மந்திர உரு இன்றி சூட்சுமத்தை மட்டும் வைத்து உருவேற்றும் முறையாகும்.

.

Popular posts from this blog

Tamilnadu SIXTH all books free download, Tamilnadu 6th all books free download