.

அஷ்ட கர்ம சித்திகள்

அஷ்ட கருமம் என்றால் ( அஷ்ட என்றால் எட்டு என்று பொருள், கருமங்கள் என்றால் செயல் என்று பொருள் ) அதாவது அஷ்ட கர்மம் என்பது எட்டு விதமான செயல்கள் என்று பொருள்.

.

Popular posts from this blog

TAMIL NADU Seventh MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD | TAMIL NADU 7TH MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD

TAMIL NADU Sixth MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD | TAMIL NADU 6TH MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD