.

ஸ்தம்பனம்

தன்னை கண்டதும் அனைத்தையும் ஸ்தம்பிக்க செய்வது அதாவது அசைவற்று இருக்க செய்வது.

.

Popular posts from this blog

TAMIL NADU Seventh MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD | TAMIL NADU 7TH MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD

TAMIL NADU Sixth MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD | TAMIL NADU 6TH MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD