.

ஸ்தம்பனம்

தன்னை கண்டதும் அனைத்தையும் ஸ்தம்பிக்க செய்வது அதாவது அசைவற்று இருக்க செய்வது.

.

Popular posts from this blog

Tamilnadu SIXTH all books free download, Tamilnadu 6th all books free download