.

மாந்த்ரீகம் என்றால் என்ன ?

மாந்த்ரீகம் என்றால் 


நம் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி, மனத்தால் மந்திரங்களை உருவேற்றி, நினைத்த காரியங்களை நிறைவேற்றி கொள்வது மாந்த்ரீகம் ஆகும். மந்திரம் = காத்தல் என்று பொருள், மந்திரம் என்பதே மருவி மாந்த்ரீகம் என்று வந்தது அதாவது ஒருவரின் துன்பத்தை நினைத்து, அறிந்து அவர்களை காப்பது என்று பொருள் .

.

Popular posts from this blog

Tamilnadu SIXTH all books free download, Tamilnadu 6th all books free download