.

ஆக்ருஷனம்

எப்படிபட்டவர்களையும், காந்தம் எப்படி இரும்பை கவ்வுகின்றதோ, அது போல் நம்பால் கவர செய்வதாகும். ஓடிப்போனவர்களை திரும்ப வரவழைத்தல்.

.

Popular posts from this blog

TAMIL NADU Seventh MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD | TAMIL NADU 7TH MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD

TAMIL NADU Sixth MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD | TAMIL NADU 6TH MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD