கால்பித்த வெடிப்பு

கால்பித்த வெடிப்பு


அரசமரத்து பாலை பித்தவெடிப்பு மீது தடவிவர குணமாகும்.
text=adstext=ads