பரு

பரு 


ஜாதிக்காய், சந்தனம், மிளகு சோ்த்து அரைத்து தடவ குணமாகும்.
text=adstext=ads