சப்பாத்தி மென்மையாக வர | சப்பாத்தி soft வர

சப்பாத்தி மென்மையாக வர | சப்பாத்தி soft வர 


சப்பாத்தி மாவு தயாா்செய்யும்(பிசையும்) பொழுது சிறிதளவு பால் ஊற்றி பிசைந்தால் சப்பாத்தி மென்மையாக வரும்.

text=adstext=ads