வாஸ்து சாஸ்திர ரகசியம்

வாஸ்து 


       இந்த உலகத்தில் பஞ்ச பூதங்களின் ஆளுமையைப்பற்றி உங்களுக்கு சொல்லத் தேவையில்லைஅப்படிப்பட்ட இவைகள் நம் வீட்டினுள்ளும் தன் ஆளுமையை நீட்டிகிறதுஅதனால் தான்ஒருவனுக்கு தான் வசிக்கும் வீடுமிகவும் முக்கியமானதாக அமைகிறதுவீட்டில் அமைதி நிலவி செல்வம் பெருக நேர் மறைசக்திகள் குடியிருக்கவேண்டும்.

     இன்றுள்ள சிக்கலான சூழ்நிலையில்,  உடல் ஆரோக்கியம், சொத்து மற்றும்சொந்தபந்தங்களுடன் ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கான காரணிகளை ஆராயக்கூடநமக்கு நேரம் கிடைப்பதில்லைபெரும்பாலான இந்தபிரச்சனைக்கு வாஸ்து சாஸ்திரம் மற்றும் ஃபெங்சூயிக்கும் (FengShui) சம்மந்தம் உள்ளதுஆகவே சில கட்டளைகளை பின்பற்றினால், வீட்டிலுள்ள நேர்மறை சக்திகூடும்.

வாஸ்து 1
வாஸ்து 2
வாஸ்து 3
வாஸ்து 4
வாஸ்து 5
வாஸ்து 6
வாஸ்து 7
வாஸ்து 8
வாஸ்து 9
வாஸ்து 10
வாஸ்து 11
வாஸ்து 12
வாஸ்து 13
வாஸ்து 14
வாஸ்து 15
வாஸ்து 16
வாஸ்து17