.

காதலி கவிதை

காதலி


காதலிக்கத் துடிக்கும் 
                       இளைஞனே !
                       நான் சொல்வதை 
                       உன் செவிகள் கேட்குமா?

                       முதலில் 
                       முன்னேற்றத்தின்  முதல் படியான
                       முயற்சியைக் காதலி! 

                       அறியாமையை போக்கும்
                       அறிவைக் காதலி!

                       சோம்பலைத் துரத்தி
                       உழைப்பைக் காதலி!

                       செயற்கை கவர்ச்சியில் 
                       வீழ்ந்துவிடாமல் 
                       இயற்கையைக் காதலி!

                       தாயினும் மேலான 
                       தாய் மண்ணைக் காதலி!

                       உண்மையாக 
                       உறவுகளைக் காதலி!

                       வெற்றி கிட்டும் வரை
                       தோல்வியையும் காதலி!

                       நிச்சயம் 
                       உனக்கும்  கிடைப்பாள் 
                       ஒரு காதலி!

                       பின்பு
                       வாழ்க்கை முழுதும் 
                       அவளை  மட்டும் காதலி!

.

Popular posts from this blog

TAMIL NADU Seventh MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD | TAMIL NADU 7TH MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD

TAMIL NADU Sixth MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD | TAMIL NADU 6TH MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD

TAMIL NADU Eighth MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD | TAMIL NADU 8TH MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD