കാവല്‍ക്കാരന്‍ (kaavalkkaran) english meaning

Malayalam Font Download

  • guard , watchman , custodian.

text=adstext=ads