കണ്ണു ചിമ്മുക (kannu chimmuka) english meaning

Malayalam Font Download

  • wink, blink, nictate.

text=adstext=ads