ഓര്‍മ്മയ്ക്കുവേണ്ടി (ormmaykkuvendi) english meaning

Malayalam Font Download

  • in memory of , in memoriam.

text=adstext=ads