ഒറ്റപ്പെടുക (ottappeduka) english meaning

Malayalam Font Download

  • be isolated , be left alone.

text=adstext=ads