തടവിക്കുക (thadavikkuka) english meaning


തടവിക്കുക  - cause to be caressed or massaged

text=adstext=ads