ആലോചിക്കുക (aalochikkuka) english meaning


ആലോചിക്കുക  - think , consider , ponder over

text=adstext=ads