ആനയിക്കുക (aanayikkuka) english meaning


ആനയിക്കുക - bring towards , lead

..