ആര്‍ത്തി (aarthi) english meaning


ആര്‍ത്തി - greed , grief , affliction , pain , danger , hunger

text=adstext=ads