ആശിപ്പിക്കുക (aashippikkuka) english meaningആശിപ്പിക്കുക - give hope , make one hope for


text=adstext=ads