ആത്മനിയന്ത്രണം (aathmaniyanthranam) english meaning


ആത്മനിയന്ത്രണം - self-control

text=adstext=ads