ആണയിടുക (anayiduka) english meaning


ആണയിടുക - swear, take an oath

..