ആശംസിക്കുക (ashamsikkuka) english meaningആശംസിക്കുക  - bless, offer good wishes


text=adstext=ads