ചെരിക്കുക (cherikkuka) english meaning


ചെരിക്കുക - incline, slope