ഇടവിടുക (idaviduka) english meaning


ഇടവിടുക - break, server, be separated

text=adstext=ads