ഇടയാക്കുക (idayakkuka) english meaning


ഇടയാക്കുക - cause, make sth, happen, bring sth, about

..