ഇഴച്ചില്‍ (izchil) english meaningഇഴച്ചില്‍ - crawling, creeping, trailing