ജാഗ്രതപ്പെടുക (jaagrathappeduka) english meaning


ജാഗ്രതപ്പെടുക  - be careful , cautious , vigilant or attentive.

text=adstext=ads