ജനനത്തീയതി (jananatheeyathi) english meaning


ജനനത്തീയതി  - date of birth

text=adstext=ads