ജീവകോശം (jeevakosham) english meaning


ജീവകോശം  - the animal body , body cell

text=adstext=ads