ജീവിതഭാരം (jeevithabhaaram) english meaning


ജീവിതഭാരം - burden of life

text=adstext=ads