ഞെളിച്ചില്‍ (nelichil) english meaning


ഞെളിച്ചില്‍ - strutting , thrusting , the chest forward

text=adstext=ads