തക്കാളി (thakkali) english meaning


തക്കാളി - tomato

..