തട്ടിയുണര്‍ത്തുക (thattiyunarthuka) english meaning


തട്ടിയുണര്‍ത്തുക  - awaken , arouse

text=adstext=ads