ഉച്ചരിക്കുക (ucharikkuka) english meaning


ഉച്ചരിക്കുക - utter, pronounce