ചാടിക്കുക (chadikkuka) english meaning    ചാടിക്കുക  - make one jump, entrap, dismiss, sack sb., fire sb., reprimand.

..