ചെത്തുക (chethuka) english meaning


ചെത്തുക - clip, cut, pare


text=adstext=ads