ചിന്തല്‍ (chinthal) english meaning


ചിന്തല്‍  - shedding, spilling

..