ചൂടാക്കുക (choodakkuka) english meaning


ചൂടാക്കുക - heat , warm

text=adstext=ads