ചൂടാക്കുക (choodakkuka) english meaning


ചൂടാക്കുക - heat , warm

..