ചുറ്റളവ് (chuttalav) english meaning


ചുറ്റളവ് - circumference , perimeter

text=adstext=ads