ചങ്ങാത്തം (changaatham) english meaning
    ചങ്ങാത്തം - friendship , companionship , comradeship

text=adstext=ads