ചതുപ്പുനിലം (chathuppunilam) english meaning    ചതുപ്പുനിലം - marshy place , bog

text=adstext=ads