ഗവേഷണം (gaveshanam) english meaning
    ഗവേഷണം - research , investigation

..