ഗവേഷണം (gaveshanam) english meaning
    ഗവേഷണം - research , investigation

text=adstext=ads