ഗോളാകൃതിയായ (golaakrithiyaaya) english meaning
    ഗോളാകൃതിയായ - spherical , globular

text=adstext=ads