ഗോത്രവര്‍ഗ്ഗം (gothravarggam) english meaning
    ഗോത്രവര്‍ഗ്ഗം - hill tribe

text=adstext=ads