ഗുണദോഷിക്കുക (gunadoshikkuka) english meaning      ഗുണദോഷിക്കുക - advise , counsel

text=adstext=ads