ക്രൂശിക്കുക (krooshikkuka) english meaning    ക്രൂശിക്കുക - crucify

..