ക്ഷമയില്ലായ്മ (kshamayillaayma) english meaning      ക്ഷമയില്ലായ്മ - impatience

text=adstext=ads