പൊണ്ണത്തടിയന്‍ (ponnathadiyan) english meaning

Malayalam Font Download

  • bulky , stout , fat man; a useless fellow.
text=adstext=ads