മിടുക്കന്‍ (midukkan) english meaning

Malayalam to english meaning

  • a clever , skilful , smart man.