പാരമ്പര്യമായി (paarambaryamaayi) english meaning

Malayalam Font Download

  • traditionally , hereditarily.
text=adstext=ads